ezili_sm_button
writings_sm_button
perform_sm_button
bio_sm_button
workshops_sm_button
contactus_sm_button
guest_bu_button
law_sm_button
merchan_bu_button
  ezilidanto@margueritelaurent.com  
BACK
Annette Auguste, known as Sò Anne (Sister Anne) to her millions of fans both in Haiti and the U.S., is led to her arraignment May 13 while demonstrators protest nearby demanding her release. Sò Anne, who returned to Haiti in 1994 when President Aristide returned to office after the first coup against him, had lived for over 20 years in New York City. There she organized huge rallies urging Aristide's return, once drawing an audience of 25,000 to a rally in Central Park.

Photo: (c)2004 Haiti Information Project

DEKLARASYON PIBLIK ANNETTE AUGUSTE -
May 23, 2004


Penitansye Petyonvil, Ayiti, 23 me 2004

Jodi a m ap pale ak lemonn antye kòm yon moun ki nan prizon an Ayiti pou konsyans mwen, pou lide m ak konviksyon politik mwen.

Militè ameriken te arete mwen nan dat 10 me 2004 nan Komin Delma.Vè minwi edmi militè sa yo te atake kay mwen ak vyolans.Yo te sèvi ak eksplozif epi gwo zam lagè pou panike tout moun nan kay la, san bliye timoun yo ; ti katkat ki t ap domi ak kè poze.Pou antre nan lakou a yo te kraze baryè a avèk yon eksplozif.Yo touye de (2) chen ki te nan lakou a ; sèl pwoteksyon kay la te genyen.

Mwen pap janm bliye chok mesye sa yo te fè nan lespri timoun yo ki nan fanmi an.Twa (3) moun nan kay la kip a te jwenn arestasyon akòz yo te lage ko yo anba nan yon balkon le yo tande bri gwo zam nan lakou a.Yo te tonbe sou do yon kay nan vwazinay la ; tol la te fann epi yo tonbe andedan kay vwazen an. Youn ladan yo, yon tifi trèz ane te blese grav nan janm; li te al koud nan sal ijans lopital. Okenn nan nou pap janm ka bliye move trètman nou te sibi pandan operasy on militè sa a.Yon operasyon ki te fèt nan non administrasyon Bush la ak nan non ideyoloji l ap klaksonnen ki se : "konstwi demokrasi nan peyi a".

Verite a se kay mwen militè ameriken anvayi, yo mete mwen nan prizon epi kle liberasyn-m nan men yo.Yo pretann kache deyè do system jistis ayisyen an pou kouvri zak yo fè a.Se militè ameriken ki te anvayi kay mwen ak lafòs; san yon manda lajistis. Yo minote mwen pandan polisye ayisyen yo te rete chita kepòpòz nan machin ap tann deyò a.

Militè sa yo di, rezon ki lakòz yo fè zak krazebrize sa yo sou kay mwen ak sou fanmi an se paske yo aprann mwen t ap prepare pou vin atake yo epi mwen te menase sekirite ak estabilite peyi mwen.

Kijan yo ka jistifye sa yo di la-a; lè yo konnen trebyen kiyès ki premye reskonsab sa yo di sou mwen yo ? Estabilite Ayiti menase akoz gouvènman Lafrans mete ak gouvènman meriken pou pran Prezidan konstitisyonel nou an pafòs 29 fevriye 2004.Kijan yo kapab kache move santiman yo genyen lè yo konnen se yomenm sèlman ki te reskonsab bay ansyen manm Fòs Ame Ayiti yo ansanm ak ansyen manm eskadwon lanmò yo fomasyon ak ankadreman pou anvayi teritwa nasyonal la pou rive kapote gouvènman konstitisyonel Repiblik la pafòs.

Se apre gouvènman Etazini fin vire lòlòj maryonèt yo Latortue, nouvo Premye Minis defakto a, ansanm ak sistèm jidisye ayisyen an pou kapab akize mwen malonètman kòm moun ki te oganize atak kont swadizan etidyan nan opozisyon jounen 5 desanm 2003 pandan te gen manifestasyon kont Prezidan Aristid ak gouvènman lavalas la. Mwen pa te janm gen men mwen tranpe ni depre, ni delwen nan evenman yo ki te pase jou sa a. Se nan radyo mwen tande repotaj sou evenman sa yo. Mwen pa gen dout nan lespri mwen ; akizasyon sa yo se yon mizansèn nan yon pyès teyat malouk ; yon pyès teyat lawont.

Li klè, se administrasyon Bush la ansanm ak fòs militè ki nan Ayiti yo ki te arete mwen e ki gen kle pou lage mwen jiskaprezan. Se yo menm sèlman ki kapab bay lòd pou lage mwen. Menm si li ta posib pou grese pat yon ofisyèl ayisyen kowonpi, oubyen pou ta peye yon amann lajistis ayisyen ta enpoze pou lage mwen ; fòk se ta nan pi wo nivo politik administrasyon Bush la pou desizyon sa a ta apwouve.

Depi mwen te fèmen nan prizon, kanpay represyon kont militan nan baz Fanmi Lavalas yo pa sispann ; okontre li vale teren. Nouvo fòs polis militarize a ki sou kontwol Fòs Miltinasyonal Enterime a ki anreyalite anba direksyon Merin Etazini ; fòs sa yo pa janm sispann fè zak sasinay sou : - militan nan mouvman lavalas yo,

  • idè kredib tout moun konnen k ap viv nan katye popile yo. Sa yo pa mete nan prizon blije al kache pafòs akòz mannigans sa a k ap fèt pou detwi mouvman lavalas la ;mouvman sa a ki kontinye wè nan Jean Bertrand Aristide Prezidan lejitim ak konstitisyonèl Ayiti.

Pandan mwen kote mwen ye nan prizon pafòs la mwen konstate kijan kanpay represyon sa a, kanpay entimidasyon ak sasinay sa a jwe nan sèvèl anpil nan manm pati a. Mwen konprann laperèz yo genyen paske mwen se youn nan viktim kanpay sa a ki vize pou detwi espwa nou ak aspirasyon nou genyen pou konstwi yon Ayiti kote moun ki pi pov yo pap sèvi mach eskalye pou moun k ap reve vin fè fotin pèsonèl yo.

Pou moun ki kontinye konsidere tèt yo kòm reprezantan lavalas, majorite moun pòv yo nan Ayiti ;mwen ta renmen fè yo sonje leson premye okipasyon meriken te fè sou teritwa nasyonal nou. Mwen ta renmen rafrechi memwa yo pou fè yo sonje Charlemagne Peralte ki te pase anpil mati. Chalmay te fin tabli yon akò lapè avèk ameriken, apre sa li demobilize twoup rezistans yo ki t ap goumen kont okipasyon. Blan yo te trayi pawòl misye ; yo te kidnape li epi asasinen l. Jounen jodi se menm sò sa a k ap menase plizye manm lavalas ki kwe ak tout senserite nan souverente ak jistis.

Nan prizon kote mwen ye a, mwen pran fòs ak kouray nan pil ak paket vwa k ap leve toupatou sou latè kont enjistis k ap fèt jounen jodi sou pèp ayisyen. Kont abi ak soufrans y ap fè pèp sa a sibi.Mwen gen rekonesans pou Reprezantan Kongrè ameriken an Madam Maxine Waters ansanm ak tout lòt moun ki kanpe pou fè solidarite ak pèp ayisyen an pou fè san sispann koule ; pou pèmèt lemonn antye konnen laverite ak vrè reyalite n ap viv jounen jodi-a.

Mwen voye tout lanmou mwen ak tout rekonesans mwen bannou epi mwen fè nou konpliman poutèt nou rete djanm nan volonte nou genyen pou triye laverite nan mitan manti ki vlope Ayiti jounen jodi. Kòm yon fanm lib, fanm k ap lite pou fè respekte dwa pifo pòv nan peyi nou ; mwen voye lapriyè mwen bannou.

Yo kapab kontinye kenbe kò mwen nan prison, men yo pap janm kapab anchennen laverite ki lan nanm mwen. M ap kontinye lite pou lajistis ak laverite nan Ayiti jouk souf mwen koupe.

Annette Auguste
Pénitentier de Pétionville
Haiti

*******

Dear Friends,

Sò Anne is a prisoner of conscience in Haiti arrested for her political beliefs. Please distribute this generously and for more information on how to help with the campaign to free this brave and dear soul please see: http://haitiaction.net/News/hac5_11_4.html

For further background please see:
http://haitiaction.net/News/HIP/5_12_4.html
http://haitiaction.net/News/HIP/5_24_4.html

campaigns_button
different_button
ENGLISH VERSION
 
HOME    
Ezilidanto | Writings | Performances | Bio | Workshops | Contact Us | Guests | Law | Merchandise
(c) 2003 Marguerite Laurent